Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Projekt głównych przekopów polowych udostępniających złoże na tle głównych uskoków tektonicznych
Ten sam schemat przestrzenny wyrobisk po nałożeniu na mapę topograficzną
Mapa wyrobisk wykonanych przy korzystaniu z urządzeń kubłowych
Układ mechanizacyjny z ładowarką bocznie wysypującą i wozem wiertniczym
Schemat wyrobisk przyszybowych - stan na 23 grudnia 1985
< Część 4 - Budowa obiektów powierzchniowych

Udostępnianie złoża

W listopadzie 1982 roku rozpoczęto prace związane z poziomym udostępnieniem złoża kopalni. Na głównego wykonawcę robót poziomych wyznaczono Przedsiębiorstwo Robót Górniczych z Jastrzębia Zdroju (wówczas Zakład Robót Górniczych), które budowało wcześniej kopalnie węgla koksującego w południowej części ROW.

Sposób udostępnienia złoża kopalni miał polegać na jego rozcięciu wytyczną wentylacyjną, na końcu której miał znajdować się szyb wentylacyjny IV, a następnie od wytycznej miano poprowadzić 3 przekopy polowe dzielące złoże na 4 pola eksploatacyjne. Przekopy polowe zaprojektowano wzdłuż głównych uskoków.

Pierwszym zadaniem, jakie postawiono przed górnikami z PRG było drążenie przekopu technologicznego, przy czym drążenie wyrobisk odbywało się początkowo ze współpracy z PBSz z Bytomia, które zajmowało się wydobywaniem urobku odstawianego do rząpia szybu II (zestaw ładowarka szybowa + kubeł o pojemności 4,5 m3).
Dosyć szybko natrafiono na pierwszą poważniejszą przeszkodę, jaką był wypływ wody z szybu II. Zdarzenie to spowodowało przerwanie robót górniczych na ponad dwa tygodnie.
Na początku 1984 roku do dyspozycji brygad górniczych oddano szyb III, na który wówczas skierowano wydobycie z drążonych wyrobisk. Ze względu na zastosowany system wydobycia z wykorzystaniem zbiornika wyrównawczego o pojemności 3 wozów (co okazało się pojemnością o wiele za mała jak na potrzeby), dochodziło do częstych przestojów.

Roboty wykonywane przy wykorzystaniu urządzeń kubłowych zakończono 30 czerwca 1984 r. Łącznie wykonano 1844 m wyrobisk korytarzowych i 10698 m3 wyrobisk komorowych. W 1983 r. uzyskano wydajność przodkową 3,30 m3/rdn i wydajność ogólną 2,33 m3/rdn, a w pierwszym półroczu 1984 r. odpowiednio 3,09 i 2,21 m3/rdn.
Kolejnym ważnym wydarzeniem z punktu widzenia drążenia wyrobisk podziemnych było uruchomienie wyciągu klatkowego w szybie I w lipcu 1984 r., który rozpoczął obsługę robót wykonywanych przez PRG w zakresie ciągnienia wozów z urobkiem, jazdy ludzi i opuszczania materiałów. Szczytowym wynikiem było wyciągnięcie szybem I 450 wozów w ciągu doby (wozy 1,8 m3 pojemności) przy średnim wyniku 300 wozów/d (było to równoznaczne z wyciągnięciem 540 m3 urobku). W późniejszym czasie korzystano również z wyciągu klatkowego szybu III, którym ciągniono ok. 150 wozów na dobę.

W poszczególnych latach budowy kopalni wykonano następującą ilość wyrobisk korytarzowych (m) i komorowych (m3):

1983 r. - 976 m i 5260 m3
1984 r. - 3147 m i 10822 m3
1985 r. - 6560 m i 28952 m3

oraz uzyskano wydajności przodkową i ogólną (podaną w nawiasie):

1983 r. - 3,30 m3/rdn (2,33 m3/rdn)
1984 r. - 3,46 m3/rdn (2,39 m3/rdn)
1985 r. - 4,26 m3/rdn (2,93 m3/rdn)

W szczytowym okresie (grudzień 1985 r.) do drążenia przekopów i wyrobisk zaangażowanych zostało 521 osób w systemie 3-zmianowym.
W robotach prowadzonych przez brygady górnicze stosowano ładowarki bocznie wysypujące, których liczba doszła do jedenastu w 1985 r. Do pobierania spągu stosowano spągoładowarki "Niwka". W kopalni "Morcinek" realizowano również większość zadań z zakresu postępu technicznego, do których należy zaliczyć min. wdrożenie pomostu GTA do pracy dwupoziomowej oraz wdrożenie dwóch wozów wiertniczych WWS-12ap.
Dzięki odpowiedniej organizacji pracy oraz zastosowaniu w przodkach tandemu maszyn ładowarka boczna wysypująca - wóz wiertniczy osiągnięto znaczne miesięczne postępy drążenia przekopów (trzykrotnie powyżej 100 m, kilkakrotnie po 70-90 m miesięcznie).

Brygady PRG Jastrzębie były zatrudnione do drążenia wyrobisk udostępniających i przygotowawczych przez cały nie tylko w okresie budowy kopalni, ale również w cały okresie jej krótkiego życia.

W czasie prac górniczych nie ustrzeżono się również szeregu trudności spowodowanych głównie trudnymi warunkami geologicznymi udostępnianego złoża. Wielokrotnie w okresie wykonywanych prac następowało wypiętrzanie spągów (niejednokrotnie tuż za czołem przodka), w pewnych przypadkach należało go podbierać po kilka razy.
W miejscach przechodzenia wyrobiskami przez zaburzenia zanotowano deformację obudowy stalowej. Zmniejszenie przekroju wyrobisk dochodziło nawet do 20%. Przeciwdziałano deformacjom obudowy poprzez pokrywanie jej warstwą betonu natryskowego w możliwie krótkim czasie od chwili ustawienia odrzwi.
W czasie drążenia przekopów polowych w strefach zaburzonych powstawały kilkakrotnie obwały skał. W celu zapobieżenia dalszym obwałom stosowano żerdziowanie stropu oraz z powodzeniem (w przekopie polowym I równoległym na poziomie 950 m) scalanie górotworu mleczkiem cementowym wtłaczanym poprzez rury zabudowane w wywierconych otworach.

Najpoważniejszą dolegliwością były jednakże trudne warunki klimatyczne w wyrobiskach i przodkach, ze względu na wysokie temperatury pierwotne skał na poziomie 39 - 42°C. Mimo intensywnej wentylacji za pomocą lutociągów doprowadzonych do przodków, temperatura dochodziła w okresie letnim do 30°C, co zgodnie z prawem górniczym wiązało się ze skróceniem czasu pracy. Dlatego też w drążonych przekopach polowych w miesiącach, w których wentylacja lutniowa nie była w stanie zapewnić odpowiedniej temperatury (lipiec - październik) stosowano urządzanie klimatyzacyjne, dzięki któremu obniżono temperaturę w przodkach do poziomu 22 - 26°C.