Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Rozmieszczenie obiektów zakładu przeróbczego
Obiekt kompleksowy
Zakład przeróbczy

Zgodnie ze "Studium budowy kopalni węgla kamiennego Kaczyce - etap I" nie przewidywano budowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla zlokalizowanego przy zakładzie, gdyż w tym czasie projektowano centralny zakład przeróbczy dla wszystkich nowych kopalń rejonu południowo-rybnickiego ROW w Pawłowicach.

Ta koncepcja uległa zmianie już niespełna po trzech latach od rozpoczęcia prac budowlanych (styczeń 1981 roku) toteż ZTE budowy zakładu przeróbczego zostały zatwierdzone przez MGiE w marcu 1982 roku, a projekt techniczny w latach 1983 - 1985.

Podobnie jak w przypadku zakładu wydobywczego, również w tym projekcie przewidziano dwuetapową budowę odpowiadającą aktualnej zdolności wydobywczej kopalni.

W "Morcinku" zastosowana technologia wzbogacania różniła się od tych dotychczas stosowanych w wyniku rozwoju konstrukcji maszyn przeróbczych umożliwiających selektywne kruszenie urobku oraz zastosowania osadzarek średnioziarnowych z jednej strony a z drugiej wzrostem najdrobniejszych klas ziarnowych oraz zwiększenia zawartości kamienia w urobku brutto w wyniku postępującej mechanizacji.

Zakład przeróbczy składał się z następujących obiektów:
- stacja przygotowania nadawy 50 - 0 mm,
- zbiornik węgla surowego o pojemności 7000 t,
- obiekt kompleksowy obejmujący sekcje trój- i dwuproduktowego wzbogacania
- suszarnia koncentratu
- zagęszczacze promieniowe wraz z pompownią
- zwały koncentratu o pojemności 20 000 ton węgla
- zbiornik produktu gotowego
- załadownia produktu gotowego
- załadunek węgla surowego i odpadów
- osadniki zrzutowe z pompownią
- magazyn odczynników
- do zakładu przeróbczego zaliczają się również budynki laboratorium chemicznego i ekspedycji kolejowej

Wzajemne rozmieszczenie obiektów zakładu przeróbki mechanicznej a także względem szybu I i II pokazano na rysunku poniżej. Należy przy tym podkreślić, iż zakład przeróbczy zlokalizowano w taki sposób by jak najmniej wpłynął on na lokalizację obiektów zakładu wydobywczego zaprojektowanych wcześniej.

Dane ilościowo-jakościowe charakteryzujące produkcję przeróbki pokazano w tabeli poniżej:

WyszczególnienieWartość
Nadawa brutto100%
Ilość wydzielonych odpadów45%
Produkcja netto55%
Uzysk węgla wsadowego do brutta/netta50%/92%
Wychody brutto produktów końcowych
- koncentrat 20 - 0 mm
- przerosty 10 - 0 mm
- odpady 50 - 0 mm

50%
5%
45%
Wychody netto produktów końcowych
- koncentrat 20 - 0 mm
- przerosty 10 - 0 mm

92%
8%

Ogólne dane techniczne zakładu przeróbki dla I-go etapu pokazano poniżej:

WyszczególnienieWartośćDane
wskaźnikowe
na jedną
tonogodzinę
wydajności
zakładu
Wydajność zakładu850 t/h-
Masa maszyn i urządzeń5000 t5,9 t
Moc zainstalowana13 200 kW15,5 kW
Kubatura budynków230 000 m3270 m3
Zatrudnienie240 osób/d0,28 osób

Według projektu zużycie podstawowych materiałów technologicznych przedstawiało się następująco:

odczynnika flotacyjnego - 6 t/d,
paliwa do suszarek - 90 t/d,
flokulanta - 0,1 t/d,
świeżej wody do procesu - 850 m3/d.

Pod względem technologicznym zakład przeróbczy składał się z następujących sekcji:

- przygotowania nadawy o uziarnieniu 50-0 mm,
- trójproduktowego wzbogacania klasy 50-0,5 mm w osadzarce,
- dwuproduktowego wzbogacania klasy 0,5-0 mm metodą flotacji oraz obiegu wodno-mułowego,
- suszenia koncentratu 0,5-0 mm,
- magazynowania i załadunku produktów wzbogacania.

Poniżej pokazano uproszczony schemat technologiczny zakładu:

Zakład przeróbczy kopalni "Morcinek" wyposażono w maszyny i urządzenia wyłącznie produkcji krajowej o łącznej masie 5000 ton. Tabela poniżej zawiera spis podstawowych maszyn i urządzeń zastosowanych w sekcjach i operacjach technologicznych:

Sekcja technologicznaOperacja technologicznaMaszyny i urządzeniaLiczba maszyn
lub urządzeń
1. Sekcja przygotowania
nadawy 50-0 mm
1. klasyfikacja przedwstępna fi 50 mm
2. selektywne kruszenie klasy + 50mm
przesiewacze wibracyjne WK1-2,6X5
kruszarki bębnowe typu KB-3,2X5
2
2
2. Sekcja trójproduktowego
wzbogacania klasy 50-0,5 mm
3. częściowe odmulane nadawy 50-0 mm
4. wzbogacanie klasy 50-0,5 mm
5. klasyfikacja koncentratu na klasy 50-20 i 20-0,5 mm
6. kruszenie koncentratu 50-20 mm na klasę 20-0 mm
7. wstępne odwadnianie koncentratu 20-0,5 mm

8. końcowe odwadnianie koncentratu 20-0,5 mm
9. kruszenie półproduktu na klasę 10-0 mm
10. końcowe odwadnianie półproduktu 10-0 mm
11. końcowe odwadnianie odpadów 50-0,5 mm
sita łukowe
osadzarka typu OS36-D3
przesiewacze wibracyjne typu WP1-1,8X5
kruszarki pierścieniowe typu UP-1000X1000
sito odwadniające BISO o średnicy 2800 mm
wirówki wibracyjne WOW-130
kruszarki młotkowe 800X800
odwadniarka typu NAEL-3A
przesiewacze wibracyjne WP1-1,8X5
2
1
2

2

1

3
2
2
2
3. Sekcja dwuproduktowego
wzbogacania klasy 0,5-0 mm
i obiegu wodno-mułowego
12. klarowanie wód popłuczkowych
13. flotowanie mułu
14. odwadnianie koncentratu
15. klasyfikacja kontrolna odpadów
16. odwadnianie odpadów 0,5-0,3 mm

17. klarowanie zawiesin odpadów flotacyjnych
18. odwadnianie odpadów flotacyjnych 0,3-0 mm
zagęszczacz promieniowy D=40 m
flotowniki typu IZ-12
filtry próżniowe FTC-150
cyklony D=700mm
przesiewacze wibracyjne typu WP1-1,8X5
zagęszczacz promieniowy D=40 m
prasy filtracyjne ROW-570
1
4
4
4
2

1
6
4. Sekcja suszenia koncentratu 0,5-0 mm19. suszenie koncentratu 0,5-0 mmsuszarki bębnowe typu ROW-23
5. Sekcja magazynowania i załadunku
produktów wzbogacania
20. magazynowanie koncentratu 20-0 mm
21. ważenie koncentratu

22. ważenie półproduktu 20-0 mm

23. podtaczanie pustych wagonów do załadunku
zwałowarka ZOWA-3
wagi pojemnikowe o pojemności 90 t węgla
wagi pojemnikowe o pojemności 90 t węgla
ciągnik elektryczny CEZ-15-N
1
2

1

2

Większość urządzeń ciągu technologicznego mieściła się w obiekcie kompleksowym zakładu przeróbczego o wymiarach 67 m x 30 m x 40 m (długość x szerokość x wysokość) i kubaturze ponad 80 tys. metrów sześciennych.

Rysunki poniżej pokazują układy przestrzenne maszyn i urządzeń w sekcjach wzbogacania węgla klasy 50-0,5 mm i 0,5-0 mm:


Układ przestrzenny maszyn i urządzeń w sekcji wzbogacania klasy 50-0,5 mm


Układ przestrzenny maszyn i urządzeń w sekcji wzbogacania klasy 0,5-0 mm


Struktura przestrzenna zakładu przeróbczego charakteryzowała się:

- małą kubaturą zabudowy maszyn i urządzeń,
- minimalną długością dróg transportowych,
- maksymalnym wykorzystaniem transportu grawitacyjnego,
- łatwością obsługi oraz montażu i demontażu maszyn i urządzeń.

Niestety autorzy nie dysponują informacjami o modyfikacjach układu technologicznego zakładu przeróbki mechanicznej węgla kopalni podczas jej krótkiego życia (o ile takie miały miejsce).