Wstęp
Charakterystyka
Kopalnia w liczbach
Historia
Przed budową
Decyzja i projekt
Głębienie szybów
Budowa obiektów
Udostępnianie złoża
Fedrowanie
Likwidacja
Galeria
Artykuły
Kolej na kopalni
Geologia złoża
Budowniczowie
Zakład przeróbczy
Wspomnienia
Literatura
Budowniczowie kopalni

Jak już napisano wcześniej kopalnia budowana była w latach 1978-1986-1993. Przez te wszystkie lata przez plac budowy przewinęło się tysiące ludzi oraz wiele przedsiębiorstw, z których dziś tylko część istnieje w tej nowej rzeczywistości gospodarczej. Głównymi wykonawcami inwestycji były resortowe, wyspecjalizowane przedsiębiorstwa (zgrupowane w Zrzeszeniu Przedsiębiorstw Budowlano-Montażowych Górnictwa WĘGLOBUD), mające już wówczas spore doświadczenia we wznoszeniu obiektów zakładu wydobywczego.

Poniżej przedstawiono listę głównych wykonawców oraz zakres robót przez nich wykonanych. Budowniczym kopalni należy się niemniejsza chwała aniżeli górnikom Morcinka.

- Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Bytom (PBSz). Przedsiębiorstwo to zgłębiło i uzbroiło wszystkie szyby kopalni a także wykonało wloty do kieszeni skipowych, komory przepadu, wloty jedno- i dwustronne różnego przeznaczenia w szybach oraz rozpoczęło drążenie przekopów w ich obrębie (np. przekop między szybem I i II). Pracownicy PBSz również przez cały czas stosowania tymczasowych wież wyciągowych (używanych przy rozcince złoża) obsługiwali urządzenia wyciągowe oraz ładowarki szybowe.

- Przedsiębiorstwo Robót Górniczych "Jastrzębie". Przedsiębiorstwo to wykonało roboty rozcinkowe na poziomach 800 i 950 metrów (wyrobiska kapitalne korytarzowe) a także wyrobiska komorowe w obrębie szybów. Przedsiębiorstwo to współpracowało z kopalnią także po zakończeniu jej budowy.

- Rybnickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego PEBEROW. Przedsiębiorstwo to wyznaczono na głównego wykonawcę obiektów powierzchniowych za wyjątkiem zakładu przeróbczego. Niezależnie od pełnienia funkcji generalnego wykonawcy zakładu wydobywczego, PEBEROW wykonało wszystkie roboty budowlane na powierzchni kopalni oraz montaż konstrukcji stalowej niektórych obiektów.

- Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Górniczych Przemysłu Węglowego (obecnie PEMUG SA). Zakład wybrano na koordynatora i głównego wykonawcę budowy zakładu przeróbki mechanicznej węgla (montując podstawowe obiekty takie jak obiekt kompleksowy, suszarnię, zbiornik produktów gotowych etc.). Wykonało montaż większości konstrukcji stalowych budynków i pomostów w części zakładu nieobjętej koordynacją (kotłownia wraz z układem nawęglania, budynek lampowni, estakady kablowo-rurowe, wiadukty), a zwłaszcza konstrukcji stalowej wszystkich wież szybowych oraz wykonało szereg robót montażowych na dole kopalni (np. urządzenia załadowcze skipowe, urządzenia rozładowcze przy zbiorniku retencyjnym, obieg wozów w rejonie szybów).

- Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego. Wykonało niwelację terenu pod przyszłe obiekty kopalniane. Innym ważnymi zadaniami realizowanymi w późniejszym czasie była budowa bocznicy kolejowej od stacji PKP Kaczyce oraz budowa samej stacji zdawczo-odbiorczej na terenie kopali a także drogi dojazdowe i wewnątrzzakładowe, układ torowisk kolei wąskotorowej na powierzchni, osadniki wód dołowych i deszczowych, wyrównawcze oraz oczyszczalnię ścieków a ponadto place, chodniki wraz z humusowaniem terenu.

- Przedsiębiorstwo Montażu Instalacji Przemysłu Węglowego w Mikołowie odpowiedzialne było za wykonanie instalacji wewnętrznych we wszystkich obiektach powierzchniowych (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wenŹtylacji), zewnętrznych instalacji wodociągowych i grzewczych. Ponadto było generalnym wykonawcą budowy rurociągu doprowadzającego wodę pitną z Zebrzydowic oraz rurociągu odprowadzającego wody dołowe do kolektora "Olza". Innym ważnym przedsięwzięciem był montaż układów klimatyzacji lokalnej w drążonych wyrobiskach głównych.

- Przedsiębiorstwo Energomontażowe Przemysłu Węglowego. Na powierzchni wykonało montaż kotłów energetycznych wraz z urządzeniami odpylającymi oraz montaż wentylatorów przy szybie III, sprężarki niskoprężne i wysokoprężne, w zakładzie przeróbczym zmontowano pompy oraz rurociągi. Na dole zaś pompy głównego odwadniania wraz z systemem rurociągów na poziomach i w szybach oraz stacja odmetanowania wraz z rurociągami w szybie. - Przedsiębiorstwo Robót Elektromontażowych ELRŹOW wykonało pełny zakres robót montażu instalacji elektrycznych zarówno w powierzchniowych jak i dołowych obiektach kopalni: instalacje siły, sterowania, sygnalizacji i oświetlenia. Wykonało również montaż i okablowanie wszystkich rozdzielni, instalacje odgromowe i teletechniczne oraz duży zakres prac kontrolno-pomiarowych.

- Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Elektrycznych Przemyślu Węglowego przeprowadziło montaż maszyn wyciągowych w wieżach szybów I i II oraz montaż wszystkich dźwigów towarowo-osobowych.

- Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych i Budowlanych Przemysłu Węglowego PRABUD: roboty antykorozyjne konstrukcji stalowych i urządzeń w poszczególnych obiektach oraz roboty izolacyjne rurociągów i urządzeń odpylania a także wykonanie obmurza kotłów energetycznych.

- Zakład Budowy Sieci Energetycznych ELBUD - wykonawca wszystkich zasilających linii energetycznych 110 kV oraz stacji napowietrznych 110 kV

- Zakład Komplementacji i Montażu Systemów Automatyki CARBOAUTOMATYKA wykonał montaż dyspozytorni zakładowej oraz automatyzacji przenośników odstawy

- ENERGOPOL Katowice wykonał wszystkie palowania dla obiektów kopalnianych i zakładu przeróbczego

- Przedsiębiorstwo Montażu Urządzeń Teleelektronicznych TELKOM-TELMONT dostarczyło i zmontowało centralę telefoniczną

- Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych wykonało zewnętrzną sieć telefoniczną wraz z kanałami kablowymi

- Przedsiębiorstwo Budowy Chłodni Kominowych Bytom wykonało chłodnie wentylatorowe dla sprężarek

- Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych wykonało komin o wysokości 100 m dla kotłowni

- Przedsiębiorstwo Poszukiwań Nafty i Gazu w Wołominie wykonało otwory odwadniająco-odgazowywujące wokół szybów

- Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego w Katowicach - obsługa geodezyjno-miernicza robót prowadzonych na powierzchni

- Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych FASER - dostarczyła i zmontowała urządzenia lampowni

- Przedsiębiorstwo Ciężkiego Sprzętu Budowlanego oraz Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne Budownictwa Węglowego - oba te zakłady świadczyły usługi transportowo-sprzętowe na rzecz przedsiębiorstw budowlano-montażowych jak również na rzecz samej kopalni.